ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ዲሞኩራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት

ኣብ ዝኾነ ይዝኩን ምሕደራ ምሕደራ ኣብ መንግስቲ ይኹን ኣብ ኣብ ፕሎቲካዊ ምንቕስቓስ ይዝኹን ኣብ ማሕበር ኮሞኒቲ ናቱ ዝግልገለሉ ግዝኣተ ሕጊ ክህልዎ ግዲታኢዩ ደቂ ሰባት ሓደ ልቢ ሓደ ርእሲ የብሎምን ብኻልእ ኣዛራርባ ዝተፋላለየ ባህርን ኣራኣእያን ሚዛንን ክህልዎም ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ዘለዎን ፖሎቲካዊ ምንቅስቓስ ድዩ ኮሞኒቲ ድዩ መንግስታዊ ትካል ኣሳራርሓ ከም ብውክልና ዝቖሙ ባይቶ ንበሎም እደ ኣገዳሲ ነገር ንህዝብን ንሃገርን ንዕቤት ምዕብልና ዝኾውን ሓሳባት ምስ ዝቕርብ ወይ ሕጸ ንምርጫ ናይቲ ኮሞኒቲ ይኹን ፖሎቲካዊ ምንቅስቓስ ፍልልያት ናይ ሓሳባትን ሪቶታትን ተቃውሞታትን ምስ ዝሕሎ እቲ ዓራቂ ነጥቢ ግዝኣተ ሕጊ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት ምኽታል ኢዩ።
እዚ ክባሃል ከሎ እንታይ ማለት ኢዩ ነቲ ኩሉ ዘሎ ፍልልይ ናይ ሪኢቶን ሓሳብን ተቓውሞን ዘሎ ዘይ ጥርኑፍ ፍልልያት ኣብ ድምጺ ተቕርቦ”ሞ ንዘሎ በቲ ድምጺ ዝበዝሔ ምስ ዕቃበታትካ ተገዚእካን ተማእኪልካን ምኻድ እዩ።
ምሳሌ ክንማሃረሉ ተቓውሞ ደምቤና ኩሉ ኣንጻር ምልካዊ ስርዓት ህግደፍ ኩቡር ዋጋ እናኸፈለ ክንሱ ኣብ ፋሕ ጨንገራሕ መእሰሪ ዘይብሉ ማእዶ ክበጽሕ ዝኻኣለ ንተሳምዕሉ ውፍባዊ ሕጊ ይኹን ሰልፋዊ ማሕበራዊ ሕጊ በቲ ተሳማሚዖም ዘውጽእዎ ሕጊ ቡኡኡ ተገዚኦምን ተማእኪሎምን ዘይ ምኻድ እዩ ምሳሌ 1ይ ምሕዝንት 2ይ ኪዳን 3ይ ቀዳማይ ሃገራዊ ባይቶ 4ይ ኩለን ውድባታትና 5ይ ኩለን ሰልፍታትና 6ይ ኩለን ህዝባውያን ማሕበራትና እዚ ኹሉ ንዔኤን ዝጥርንፍ ዝተሳማምዕሉ መስር ሕጊ ነይሩዎም ኩሎም’ዩ ንኹሎም።
ኣብ ተግባር ፋሕፋሕ ከብል ዝካኣለ ናይ መስርሕ ሕጊ ዘይ ምእዙዛትን ቁዩዳትን ምዃን ፍቓደኛታት ዘይ ምኻን ዝበልኩዎን ሪኢቶይን ድልየተይን ተዘይ ተተግቢሩን ተደይ ተፈጽሙን ኢልካ ቀይዲ መስርሕ ዲሞክራስያዊ ዝትርናፈ ማኣክልነት በቲካ ፋሉላዊ ዕንደራ ነን ዘለኻዮ ውድብን ሰልፍን ዘዝተመስረተ ናይ ሓባር መቃለሲ ጽላላትን ነዚ ኹሉ እና ኣፍረስካ ዕምሪ ተጻኢ ጸላኢ ምልኪ ስርዓት ህግደፍ ትንፋሳት እና ሰኻዕካ ኣብ ድኽመታትናን ኣብ ኣካያይዳናን ዝሓይሉ ባዕላትና ኣብዚ ከምዚ ኣታሃላልዋ ተሰጢሕናዮ ዘለና ባዕላህና ናይ ግዛተ ሕጊ ዲሞኩራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት ቀይድታት እና በተካ ምኻድ ስለ ዝኾነእዩ። ጥፋት ህዝብን ሃገር በይኑ እቲ ስርዓት ዝድኮሞ ኣይኮነን ናታትና ጥፍኣት ውን ስለ ዘሎ ገለ ካብቲ ታሪኽ ናይ ጥፋት ክንስከም ኢና ።
እቲ ግዝኣተ ሕጊ ዲሞኩራስያዊ ጥርናፈ ምእክልነት ቀይዲ ከይ በተኽና ናቱ ግዙኣት ኔርና ተትንኾውን ብ ፕሎቲካዊ ፥ ብወታሃደራዊ፥ ብገንዘብ ብዲፕሎማስያዊ ደምበ ተቓውሞ ምኾነ ሕዝብና ኩሉ ናባና ምዓሰለ እዚ ኹሉ ናብ ካላኣይ ሳልሳይ ስግረ ዶብ ከይዱ ናብ ኩሉ ዓለም ፋሕ ኢሉ ዘሎ መንእሰያትና ክንዓግቶን ከነዕጥቖን ምበቓዕና ብዙሓት ሓገራት ካኣ ምሓገዛና ሓይልና ሪኤን።
ሕጂኸ ንጌጋታትና ክንማሃረሉ ዶ ይግባእ ዋላስ ነቲ ኣብዚ ሃለዋት ዘለናዮ ዘሳጣሓና ንጌጋታትና ንድገሞ። ?
ሕጂውን ክቡራት ኤርትራውያን ስርዓት ሲሳያስ ኣብዚ ሕጂ በጺሖ ዘሎ ከይ በጽሔ ቀደም ክፍንጨል ክሎ ካብ ጀብሃ ክፍንጨል ኮሎ ካብ ህዝባዊ ሓይልታት መጻኢ ሕልሙ ንነግር ኔርና ኣብ ቃኞው እስተሽን ብምስጢር ምስ እንደራሴ ኣስራተ ካሳ ይራኸብ ከም ዝነበር ኣብ ግዜ ብረታዊ ቃልሲ ነጊርና ዘጋጥመና ዝነበረ ከምዚ ናይዚ ሕጂ ዝብሉው ዘለዉ ንሕና ንሱ እሱ ንሕና ንደመር እንዳልካ ዘይ ባንዴራኻ ባንዴራ ኢትዮጵያ ሕዝካ ዝድግፍዎ ዘለው ኮሙኡ ዝዓይንርቱ ኢዩ ዘጋትመና ዝነበረ ብሳዓብቱ ነታ ዕላዊት ባንዴራ ገዲፎም ባኔራ ኢሳያስ ሕጆም ህዝቢ ዘድመጸላ ዓቢሶም ድምጺ ኢሳያስ ምስቅሊኡ ዝሓረያ ሕጆም ክሳብ ሕጂ መለለይ ተቓወምቲ ዘይብሎም ናይ ደገፍቲ ባንዲራ ኢሳያስ ሕጆም፡ ክቃወሙ ከለዉ ግርም ኢዩ ዝብለካ።
ስለዚ ሕጂውን ገድል ኤርትራ ሓንቲ ገድሊ ሓንቲ ሃገራዊት ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ኢያ ኔራ ብ 1961 ባሕቲ መስከረም ዝጀመረት ውድብ ሕጂ ውን ብንሒን ህልኽን ከይ ተላዕጠጥና ውድብ ብረታዊ ቃልሲ ዝጀመረት ሃገራዊት ውድብ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ገዛ ኤርትራውያን ኢያ ገዛና ንንደቕ ኣባ ዓስሊልና ሃገራዊ ግባኤ ተቃውምትን ህዝባውያን ማሕበራትን ሙሁራትን ታራ ህዝብናን ዝሳተፈ ጉባኤ ጌርካ ኣብዚ ጉባኤዚ ግቤኤ መሪጹ ቅጽሊ ኣንቢሩ ዝምረጽ መራሒ ጌርና ነዚ ሓዲሽ ወለዶ ታሪኹ ኣፍሊጥና ላዓት ሓላፍነት ከም ዝዕትርን ከም ዝቅበል እንተዘይ ጌርና ኤርትራ ከም ሃገር ንምቕጻል ውሽታውን ዞባውን ኣህግራውን ጠማቲኣ ውሕድ ኣይኮነን ብኢድ ኣታውነ ብዙሕ ናይ ጥፋትና ሽርሕታት እልዕጠት ከም ዘሎ ኣይ ንስሓት ሕጂ ውን ንነግር ኣለና ከምቲ ናብረታዊ ገድሊ ከለና ብሰንኪ ምስማዕን ብስንኪ ዘይ ምስዕብን ብሰንኪ ሰለልትነትን ከም ፍረ ውጺቱ እነና ኤርትራውያን ሽግርን ሕሰምን ጭኮናን ሞትን ስደትን ማእሰርትን ባልናን ልምድናን ብኹሉ መዳይ ኣብዚ ዘለናዮ ኣታሃላልዋ ተሳጢሕና ንርከብ።
ስርዓት ኢሳያስ ንዝከጥፋና ከይ ደቀሰ እና ሃደረ ናይ ጥፍኣትና ዕዮ ግዝኡ ክገብት ከሎ ንሕናኸ ስለምንታይ ዕዮ ገዛና ዘይ ንገብር ንህላዊና።
ሕጂ ውን ተራኾቡና ስዓብና ብፍላይ ደቀንስትዮ ንደቀንስትዮ ገፊፍካ ማለት ፍርቂ ሕብረተሰብ ገድፍካን ስለዘለዝካ ቃልሲ ዓዋት ቡኩራት ዘለው ክትዕወት ኣይካልን ኢዩ እናበልኩ ንሎሚ ጹሕፈይ ብሕጽር ዝበለ ኣብዚ ይዛዝም።

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም