ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

  ደምዳሚ ኣዋጅ ካላኣይ ሙዱብ ሱርዕ ኣኸባ  ፈጻሚት ሽማግለ  ውድብ ትጋድላ ሓርነት ኤርትራ

  ደምዳሚ ኣዋጅ ካላኣይ ሙዱብ ሱርዕ ኣኸባ  ፈጻሚት ሽማግለ  ውድብ ጋድላ ሓርነት ኤርትራ

ላዕሎዎት ሓለፍቲ  ፈጻሚት ሽማግለ ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ካላኣይ ሙድብ  ሱሩዕ  ኣኼቡኡ ካብ   ዕለት 21-23 ሓምለ 2020 ኣኼቡኡ ኣሳላሲሉ፤ ኣብ ካላኣይ ስሩዕ ኣኼቡኡ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ዘሕልፎ ዘሎ  ብዝተፋላለየ መልክዕ ስግራትን ጸገምን  ብተዳራረቢ  ሕማምን ጥምየትን ድርቅን ኣደራዕ ዝወርዶ ዘሎ ብስርዓት ኣስመራ ንህዝብና ን Coronavirus Covid-19 ከም ዕድል ተጠቕሙ ከይንቃሳቐስ ኣጊዱ ብዘይ ሓደ ቐረብ  ሓገዝ ዓጽዩ ወሽቡዎ ኣሎ  ከም ፍረ ውጺት ናይዚ  ብብዝሒ ጥምይየትን ሕማምን ሞትን ኣኸቲሉ ናብ ስደት ይፋናቐል ከም ዘሎ ብተወሳኺ ነቶም ብሂወት ደቂ ሰባት ዝሽቁጡ  ኣደዳ ናብ Human traffic ተሳጡሑ ከም ዘሎ እቲ ቀንዲ ምኽንያት ጠንቂ ድማ ጨካን ስርዓት ኣስመራ ምዃኑ  ዘቲሉ።

                 ኣብ ካላኣይ ስሩዕ ኣኼባ ፈጻሚት ሽማግለ ካብ ሙሉእ ዞባታት ዓለም ብዝተፋላለየ ሸነኻት ኣባላት ውድብ ተ.ሓ,ኤ ዝቐረበ ጸብጻባት ንኽሉ እቲ ጸብጻባት ድሕሪ ምርኣይ መብዛሕቱደ እቲ ዝቐርበ ጸብጻባት ከም ተተግበረ  ገለ ተርፉ ዘሎ ኣብ መስርሕ ንትግባሬኡ ይካየድ ከምዘሎ  እና ሓበርና  በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎም ኣባላትና ኣባላት  ተ.ሓ.ኤ  ኣብ ሙሉእ  ዓለም ዝርከብ ዝግበር ዘሎ ሓያል ንጥፈታት ኣበርክቶ ሉዑል ምስጋና ነቕርብ።  ፉሉይ ምስጋና  ንቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዕዮ ዜና  ቤት ጽሕፈት ክፍሊ ዕዮ ዜና ብርግጽ ኣብ መስርሕ ናይ ቓልሲ ሓያል ታራ ካብ  ፖሎቲካውን ወታሃደራውን  ጎኒ ንጎኒ ዘይፍለ ባዓል ዓቢ ታራ ምዃኑ ተራእዩ ኣበርቲዑ  ብዝላዓለ ድረጃ  ንክሰርሕ ነታባቢዑ።  ከምኡ  ንንቤት ጽሕፈት ወጻኢ ጉዳይ  ምስ ሑቡራት ማሕበረሰብ ዓለም  ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት (human right) ከሙውን ናብ ቀይሕ መስቀል (Red Cross) ብተወሳኺ ምስ ማሓዙት ውድባታትና ካዕበታዊ ርክባት ክካየድ ዝጸንሔ ንቤት ጽሕፈት ወጻኢ ግዳይ እና ኣሞጎስና  ኣበርቲዑ ክሰርሕ ድማ ኣታባቢዑ።ካላኣይ ኣኼባ ፈጻሚት ኣካል ውድብ ተ.ሓ.ኤ ኣብ ኤርትራ ዝኸይድ ዘሎ ንዂናትን ውግእ ምሽብሻብ ንኽልቲኡ ጎራባብቲ ህዝቢ ንረብሑኡ ዘይ ኮነ ንግዳማውን ዞባውን ውሽጣውን  ስርዓት  ኣስመራ  ምስ መሻርኽቱ ኢድ ኣታውነት ኣቲርና ንኽኑኖ እዚ ዝሻባሸብሉ ዘለው ንዂናት  ንህዝብና ዘጽንት ንሉዑላውነት ሃገርና ናብ ሓደጋ ዝፈታትን ዝግበር ኲናት ምዃኑ  እና ሓበርና ብኢሳያስን መሻርኽቱን  ንኽልቲኡ ሃገራት ኣብ ዘይ ረብሑ ክናት ክውልዑ  ነኽልቲኡ ህዝቢ ኣጽኒቶም ኣብ ስልጣን ኮረሾኦም ንኸናውሑ ንብሕታዊ ድለቶም ንምርዋይ ዝግበር ኲናት  ምዃኑ ንህዝብና እና ሓበርንና ንመላእ እዝብናን ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ኢርትራን  ንስርዓት ህግደፍን መሻርኽቱን ኮኒንካ ኣብ ፍትሓዊ ቃልስና ክትሕወስ  በዚ ኣጋጣሚ ንጽውዕ። በዚ ኣጋጣሚ ባድመ ካብ ቀደም መርየትና  ነይራ ሕጅ ውን ብሕጋዊ ሸነኽ ቤት ፍርዲ ማሕበርሰብ ዓልም  ናይ መጨረሽታን መወዳእታን እግባይ ዝይብሉ  ናብ ኤርትራ  ናብ  ተባሂሉ ተፈሪዱዩ። ክልቲኡ ሃገራት ካኣ ተሳማሚዕሉ ክንሱ  ሰራዊት ኢትዮጵያ ክስብ ሕጂ ኣብ ሉዕላዊ መርየት ሃገርና ኤርትራ ኣብ ባድመ ሕጅዎ ይርከብ  ሕጂ ውን መርገጽና ብኑጹር  ሰራዊት ኢትዮጵያ ካብ ልዕላዊ መሪትናን ሃገርናን ክወጽእ ኣለዎ ንኽልቲኡ ጎራባብቲ ሃገራት ብሰናይ ጉርብትና ዶባታትና ልዕላውነትና ብዝሓለወ ተኻባቢና ብጽብቕ ዝምድና ክነብር  ሕጅውን ብዘይ ቅድመ ኩነት ኢትዮጵያ ሰራዊታ ክስሕብ ንጽውዕ። ከሙ ውን ንመጽናዕቲ ኣታሓሕዛ ንሰባዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ  ብውድብ  ማሕበርስብ ዓለም ተውካላ  ዘላ Mdame Daniella ኣብ እትገብሮ መጽናዕቲ ህዝብና ኣብ ትሕቲ ሕሱም ጨካን ኣራዊት ባርባራዊ ዲክታይተራዊ  ስርዓት ዘሕልፎ ዘሎ ሙሉእ ጸብጻብ ንኸተሕልፍ ዓወት ንስራሓ እና ተመነና፤ ኣብ ዝተፋላለየ ቦታታት ምዓስከር ስደተኛ ዘለው ህዝብና ንኹነታቶም  ሓገዝ ዝግበረሎም  ጸብጻባ ከትማሓላልፍ ካኣ  መዘክር  ደብዳቤ ክዋሃባ  ስሩዕ ካላኣይ ኣኼቡኡ  ወሲኑ።   ፉሉይ ምስጋና ንውድብ ማሓሕበረሰብ ዓለም (united Nations) ብዛዕባ ኣብ  ሃገር የርትራ ዘሎ ስርዓት ኣብ ኣታሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ፍሉይ ኣተኩሮ ሂቡ  ናብ ኤርትራ  እተጽዕ  ምምዛዙ  እና ኣሞጎስና፤ ብዛዕባ ስደተኛታት ኤርትራ ኣብ ዝተፋላለየ ብታታት ስደተኛታት በቲ ስርዓት ኣስመራ ግፍዕታት ዝመረሮ ተገዲዱ ሂወቱ ከድሕን ዝተፋናቀለ ህዝብና ኣላይ ዘይቡሉ ኣደዳ ጥምየትን ሕማምን ሞትን ኮይኑ ዘሎ ሓገዛትኩም ክትልጉስሉ ዝብል መዘክር ክዋሃቦም ኣብ ካላኣይ ኣኼባ  ወሲኑ።ፈጻሚት ሽማግለ ኣብ ኣኬባኣ ንጅግና ህዝብና በቲ ሑሉፍ ታሪኹ ንተጋደልቱን ሰውሩኡን ዓቂቡ የሕሊፉ ከይ ሃበ ናብ ናጻ ሉዕላዊት ሃገር ናጻ ዝገበረ መስተንር ቅያታቱ  ወትሩ መጎስ ንህዝብና ይብጽሓዮ  እንተኽነ ዓለቕቲ ማይ ኮሎ ጹሩይ ማይ ስለ ዘይስተ ኣቲ ኹሉ መስዋእትን ስንክልናን ሓላኽ ጻዕሪ ዝተኸፈሎ ብምሉኡ ስርዓት ህግደፍ ንረብሑ  ኣውዒሉ ንህዝብና ናብ ስደትን ማእሰርን  በስገዳድ ደረት ዘይብሉ ዕስክርና ንስልጣኑ ከናውሕ ንምጭፍላቕ ህዝናን ንሃገርና ናብ ሓደጋ ከሳትሕ ዝመዝገብካዮ ዓውታት ተጨውዩ ዳግማይ ቃልሲ ንስርዓት ህግደፍ ካብሱሩ ሓግሒካ  ኣብ መቃብሮም ዲሞኩራስያዊ መሰላትካ ሰላምካን ቅሳኔኻን ራህዋኻን  ምዓርነትካን ግዛተ ሕግኻን  ኣውሒስካ  መራሒኻ ባዕልኻ ክትመርጽ  ነዚ ጸጋታት እዚ ሓቢርና ከነራገጽ  ብኣዋጅ  ንጽውዕ ክብል ኣኼቡኡ ዛዚሙ።

               ዓወት ንውጹዕ ጭኩን ህዝብና

              ዝኽርን ክብርን  ንስማእታትና

             ዕንወትን ሞትን ንስርዓት ህግደፍ

              ቤት ጽሕፈት  ፈጻሚት ሽማግለ

              ውድብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርት

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም