ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

ብማዕዶ ንተቓወምቲ ምሕማይ የብቕዕ

 ብማዕዶ ንተቓወምቲ ምሕማይ የብቕዕ

  ሕሱም ኣጀንዳ ህግደፍ ተስይሩ  ክነቅዕ

  ክሳብ ምዓስ ኢዩ ተቓውምቲ – ደገፍቲ

  ኤርትራና ካብ ቤት ትምህርቲ ዝበዝሕ

   ማእሰቲ ዩ ተኸፊሉ ዝኽሉ መስዋእቲ   

     ዝኸበርኩም ዝኸበርክን ብትውልዲ ኤርትራውያን የሕዋተይ ኣሓተይ ኤርትራ ሃገረ ሰማእታትና በዕጽምቶምን ብደሞምን  ከፊሎም ሃገር ዝገበርዋ እቲ ተንኮላት ናይ ኢሳያስ ብሰብዓታት ናይ ምትላል ዝጀመሮ እኖሆ ሎሚ ምቹእ ግዜ ተጸብዩ ንመንእሰያትና ኵናት ኣጊዱ ሓደ ፍርቂ ተካኢ ወለዶ ኣጽኒቱ፥ንስደት ከሙኡ ፍርቂ ተካኢ ወለዶ ኣሳፊሩ፥ ኤርትራ ካብ  ቤት ትምህርቲ ቤት ማእሰርቲ ዝበዝሔን ዝሰፍሔን ገይሩ ንኤርትራና ረሚሱዋ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ናይ ኣርቦኣታት ኣንድነት  ሓደ  ህዝቢ ኢና ዶብ ዓጋቲ ኣየድልየናን ኣይ ከሰርናን   ቀደም ሓደ ኢና ኔርና ኣጥፊእናዮ ኔርና ሕጂ ግን ንብረትና ብሙሉኡ መሊስናዮ ኣሎና ክብል ከሎ ኣብ ቃልሲ ቓልሲ ኣማኢታት ኣሻሓት ዝበልዔ ናይ ሂወት መስዋእቲ ንብላሽ ይገብረናሎ።

      ንህዝቢ ኤርትራ ብንሱ ንሕና ንሕና ንሱ ዝብል ዕውር ዴጌፈታ ኣስኪርዎ  ንምልእቲ ሃገር ኣብ ታስኪኑ የእትዩ ይሕውሰና ኣሎ።

ኢትዮጵያ ባሕሪ ዘይብላ ሓይሊ ባሕሪ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ክትምስርት ተኣንጎት ተሸብሸብ ይብሉ ኣለው፤ ሎሚ ንሕና ኤርትራውያን ከምሰብ

ብጻልጣ ኣዛራርባ ከም ጥሪት ኢሳያስ ከይ ኮና ከም ሰብ ሎሚ ተቃወምትን ደገፍትን ዝባሃለሉ መድረኽ  ስለ ዘይ ኮነ ክንልብም ይግባኣና ሓድነትና ኣደልዲልና ነዚ መንእሰይ ሃገካን ሓላፍነትካን ተረከብ ኢልና ሓዲሽ  ናይ ቃልሲ ብቕርሕንትን ስምዕትን  ዘይ ኮነስ ብርዲኢት  መንእሰያትና ነሳትፍ ።

       ነዚ ሓደጋዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስኩዎ ኣብ መግዛእቲ ባዕዳውያን ከይ ኣተና ከይ ተቖረና  ከለና ሙሁራትን ኣበይቲ ዓድን መራህቲ ሃይማኖታት ኣቕሺሽትን መሻይክን  እቲ ኩሉ ደርብታት ምስሊ ኤርታና ዝሳተፎን  ቅድሚ ዝኣኣገረ ድሕነት ህዝብን ሃገርን ከነውሕስ ሕብረት ከድልየና ኢዩ>ብፍላይ ኣቱም ደገፍቲ ብዝዕባ ኢሳያስ ቀድም ንነግር ኔርና ኢናሕጂ ውን ንነግረኩም ኣለና ኢሳYኣስ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ኢዩ ንረብሓ ኤርትራ ሰሪሑን ተጋዲሉን ኣይ ፈልጥን ኢዪ.

     ሃገር ብተሳትፎን ብልዝብን ምክብባርን ዝራጋገጽ  ብተሳትፎን ብምስራሕን ኢዩ ለውጢ ዝመጽእ እምበር ዝትኮቦልካ መቐይሮ ለውጢ ኣይ መጽእን ኢዩ።

በዚ መገዲዚ ኣብዚ መርበብ ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ተሳቲፍና ካብ ሓመይቲ ንኸውን ብተሳትፎ  ሓላፍነት ክስከም መንእሰያትና  ንጽዓር  ሎሚ ሙርኩስ ሒዝካ ኣይ ምራሕን ኢዩ እቲ መሪሕነት ንባዓል ብርክን ንባዓል ተዓጻጻፊ ናይ ተክነሎጂ ኣፍልጦ ዝውንን  ተማእኪሉን ተሳማሚዑን ብሕጊ ዝግዛእን ክብሪ ናይ ወድሰብ ዝሕሉን  ሰብ ዓቕምታት ነናዲ ሎሚ ዓበይቲ ታራና ብድሕሪኦም ኬና ኣጆኹም ንበሎም ክንብሎም ካኣ ይግባዩ።

         እዚ ዝብሎ ዘለኹ ንኹሉና ጠቕሚ ዝሕሉ ኢዩ ካልእ ድሕሪት ኢዩ ዝስራዕ ድሕሪ ክኸውን ዘለዎ ናይ ውድባት ሰራዊት ኮይኑ እንተ ተሪፉ ከምዚ ናይ ኢሳያስ በትሪ ስልጣን መዳያይቦ መሕኮሪ ኮይኑ  ኢዩ ክተርፍ ሪእናዮ ኢና ኣብ ሜዳ ውድባት ሰሰራዊተን ስለ ዝወነና ተፋሊሱ ክንደይ ኣሻሓት ኑጹሃት ኢና ከሲርና።

ስለዚ ነዚ ኣብ  እንተደይ ኣስሚርናሉ ናብ ሓድጋ ክንሳጣሕ ኢና ቅድሚ ዝኣገረ

ሰርስዊት ኤርትራ ናይ ዶብን ናይ ሕግን ናይ ለውጥን ክውንን ኣለዎ፥ ክሰርሕ እንተዳ ኮይኑ ሃገራዊ ሰራዊት ክንሃንጽ ይግባእ

     ተጋድሎ ሓርነት ኤርትራ ብህዝባውነታ ትልለ

   ፍሽለትን ዕንወትን ኣብ ርእሲ ኤርትራ ጥልመት ዝግበር ዘሎ

ሞትን ዕንወትን ንስርዓት ህግደፍ

       ካብ ገብሪሂወት ኣቡ ዓሸራ  

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም