ምድብ
ምስኡ እተተሓሓዘ ዜና

መበል 31 ግንቦት 24፣ንህዝቢ አርትራ መዓልቲ ነጻነትዶ : ዋላስ መዓልቲ ባርነት!!

ነጻነት ሃገር ተረጋጊጹ ካብ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ሓራ ወጺኣ ሃገርና ክበሃል ከሎ፤

1. ሰላም ኣብ ውሽጢ ሃገር፣ ሰላም ምስ ጎረባብቲ ምስ ዝረጋገጽ
 1. ሃገር ብሕጊ ምስ ትመሓደር፧
 2. ወዲ ሃገር መሰሉ ተጠቂሙ በብሞይኡ ወፊሩ ድራር ዕለቱ ክረክብ ምስ ዝክእል
 3. መንእሰያት ሃገር ቀሲኖም  ኣብ ዓዶም ዕድል ትምህርቲ ምስዝረኽቡ፣ብዘይ ፍርሒ ካብ ንእስነቶም  ተመልሚሎም ዝዓብዩላ ዓዲ ምስ ትኸውን፣
 4. ህዝቢ አርትራ ናብ ዝመረጾ ሃገር ክገይሽ ወይ ክነግድ ምሉእ መሰል ምስ ዝህልዎ፧
 5. ነጻ ቤት ፍርዲ ሃልዩ፣ ንገበን ዝገበሩ ብዓንቀጻት ዝፈርድ ስርዓት ምስ ዝኸውን፤ ወ.ዘ.ተ
 6. ክብሪ ሃይማኖታትና ነጻነቱ ሓልዩ ዝከይድ፧ዝነበረ ህዝባዊ ፍቅሪ ዝሕሉ ሕግታት  እንዳባ ምስ ዘይትንከፍ 
 7. መሬት ዓደቦ ከምዝነበሮ ኮይኑ ቁጠባ ወዲ መሬት ከምዝምዕብል ምስ ዝግበር።
 8. ክብሪ ስውኣትና ምክባር ማለት፧ ንወለዶምን ደቆምን፧ ናይ ምሕብሓብ ሓላፍነት ወሲዱ ዝኣሊ ምስ ዝኸውን።

እሞ ክቡር ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሃገርና ዘሎ ጉጅለ ፧ነዚ ኣብ ላዕሊ ጠቂሰዮ ዘለኹ ጸጋታት ነጻነት ድሕሪ ግንቦት 24/1991 ኣሎዶ ወይ ተረጋጊጹ ዶ?

 1. እንተ ብሓቂ ተረጋጊጹ ንብል ኮንና፣ መዓልቲ ነጻነትና ከነኽብር ክንሕጎስ፣ ክንፍክር የመልኽዓልና እዩ።
 2. እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጸጋታት ኣይተረጋገጸን ንብል እንተ ኮንና፣  ግን ግንቦት 24/1991 መዓልቲ ነጻነት ዘይኮነትስ መዓልቲ ባርነት እያ። ሕጂውን ኣቱም ንይምሰል መበል 31 ዓመት በዓል ነጻነት ኢልኩም ተብዕሉ ዘለኹም፣ ብፍላይ ተቃወምቲ ኢና በሃልቲ፣ ንባርነት ተመጉሱ ስለ ዘለኹም ዓገብ እብል።

ነዚ ኣብ ላዕሊ ኣስፊረዮ ዘለኹ፣ ድሕሪ ኣድማ ተጋደልቲ ህዝባዊ ግንባር ግንቦት 1993  መርገጸይ ብንጹር  ኣቐሚጠ ብዘይ ነግ ፈረግ ተቢዐ ክቃለሰሉ ዝጸናሕኩን ዘለኹን ምኳነይ ከብርህ እደሊ። 

እሞ ኢርትራ ሃገርና እንታይ ትመስል

እወ ኤርትራ ሃገርና ንሚእቲ ዓመታት  ፡  ገዛእቲ እንዳ ተበራረዩ ገዚኦሙና፣ ማዕድናት ሃገርና ዘሪፎም እዮም።  እንተኾነ ግን ሓይሊ ሰባን  ፡ መነባብሮ ህዝባን ፈጺሙ ኣይተዳኸመን ፡  ክብሪ ባህሉ ፣ መሬቱ ኣይተደፍረን፣ ኩሉ ሰብ ኣብ ዓዱ ምስ ዝገዝእዎ ዝነበሩ ባዕዳውያን ተሰማሚዑ  ፡ ብባህሉን ሕጊ እነዳቡኡን ቛንቑኡን ሃይማኖቱን ከይተንከፍዎ ይነብር ኔሩ።  
ኤርትራ ሃገርና ኣብ 1952 ፈደረሽን ኣብ ትሕቲ ንጉስ ኣምሓራ በቲ ዘበን ሓያላት ሃገራት ዝነበራ ተጓዕጺጹ ምስ ተቛረነ፣ ዝመርሕዎ ብደሞክራስያዊ ኣገባብ መሪጹ፣ ሃገራዊ ሕጊ ነዲፉ፧ ዳርጋ ንሸሞንተ ዓመታት ብሃገራዊ ሕጉን ብህዝቢ ዝተመርጹ ፓርላማን  ይመሓደር ምንባራ እንዝክሮ ታሪካዊ ሓቂ እዩ፣፡

ጉጅለ ኣምሓራ ምስ ገለ ከደዓት ኤርትራውያን ብምስምማዕ ብዓመጽ ሃገርና ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ክገብርዋ ምስ ሓሰቡ ግን፧ተቃውሞኡ

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest

ንኻልኦት ኣካፍሎም